نکته‌های برنامه نویسی که آقای رضا توکل بر اساس سال‌ها برنامه نویسی و انجام پروژه‌های مختلف توسط زبان فاکس پرو به دست آورده‌اند.